ชื่อ - นามสกุล :นายสุรสิทธิ์ พันตรี
ตำแหน่ง :ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :