ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจินดา เพ็งวงษ์
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :