ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต เจษฎากรณ์ อินทร์แปลง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :